Bayley-III

Bayley Csecsemő és Kisgyermek Skálák, Harmadik kiadás
N. Bayley, 2005
0 értékelések

 

A Bayley–III (Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition) nemzetközi szinten az egyik legelismertebb mérőeszköz, amellyel a csecsemők és kisgyermekek átfogó módon vizsgálhatóak 1 hónapos kortól is egészen 3,5 éves korig. A Bayley–III segítségével részletes információkat kaphatunk azoknak a gyermekeknek a fejlődéséről is, akik még nem tudnak beszélni. 


A gyermekek képességei 5 kulcsfontosságú fejlődési területen mérhetőek az alábbi skálák segítségével: :

I. Kognitív skála: a szenzomotoros fejlődést, az explorációt, a manipulációt, a tárgyakhoz való viszonyt, a fogalomalkotást, az emlékezetet és a kognitív feldolgozás egyéb aspektusait méri.

II. Nyelvi skála: a nyelvi fejlődést vizsgáló skála a Receptív és Expresszív kommunikációt mérő feladatokból áll, amelyek külön szubteszteket alkotnak.

  1. Receptív kommunikáció: a preverbális viselkedést; a szókincs fejlődését (pl. a bemutatott tárgyak vagy képek azonosítását); a szókincs morfológiai szempontú fejlettségét (pl. a főnevek és elöljárószók ismeretét); valamint a morfológiai jelek megértését, a többes szám, az igeidők, illetve a birtokviszony megértését mérő feladatok. A skála olyan feladatokat is tartalmaz, amelyek a társas vonatkoztatást és a verbális megértést vizsgálják.
     
  2. Expresszív kommunikáció: a preverbális kommunikációt (pl. a gagyogást), gesztikulációt, közös vonatkoztatást, és a beszélőváltást; a szókincs fejlődését (pl. tárgyak, képek vagy tulajdonságok [pl. szín, méret] megnevezését); és a morfológiai-szintaktikai fejlődést, a kétszavas kifejezések, a többes szám és az igeidő használatát mérő feladatok.

III. Motoros skála: a motoros fejlődést vizsgáló skála a Finommozgás és a Nagymozgás szubtesztekből áll.

  1. Finommozgás: a fogást, a perceptuális-motoros integrációt, a motoros tervezést és a motoros sebességet vizsgálja. A feladatok a kisgyermekek vizuális követéssel, tárgyak utáni nyúlással, tárgymanipulációval és -megragadással kapcsolatos képességeinek a mérésére irányulnak. A gyermekek kézügyességét és a taktilis ingerekre adott reakcióit is e szubteszt keretein belül mérjük.
     
  2. Nagymozgás: elsősorban a törzs és a végtagok mozgásának mérésére irányul. A feladatok a statikus testhelyzeteket (pl. ülés, állás); a dinamikus mozgást, beleértve a helyváltoztatást és a koordinációt; az egyensúlyt; valamint a motoros tervezést mérik.

IV. Társas-Érzelmi skála: a társas és érzelmi fejlődési mérföldkövek elérését méri ; tartalmazza azokat a fejlődési állomásokat, amelyeket a gyermeknek az adott életkorban el kellett érnie. A feladatok a gyermek funkcionális érzelmi készségeit mérik, úgymint önszabályozás és a világ iránti érdeklődés; szükségletek közlése; kapcsolatfelvétel másokkal; érzelmek célirányos és interaktív használata; érzelemkifejezés és gesztikuláció használata problémamegoldás céljából.

V. Adaptív Viselkedés skála: a gyermek mindennapi funkcionális készségeit méri; rávilágítva arra, hogy mi az, amit a gyermek ténylegesen csinál, és mi az, amit képes lenne megcsinálni. A mért területek a Kommunikáció (beszéd, nyelv, hallási ingerekre irányuló figyelem, és nonverbális kommunikáció), Közösségi élet (otthonon kívüli tevékenységek iránti érdeklődés, valamint közösségi helyek, szolgáltatások használata), Egészség és biztonság (óvatosság, és a fizikai veszélyek kerülése), Szabadidő (játék, szabálykövetés és otthoni szabadidős tevékenységek), Öngondoskodás (evés, toalett-használat, fürdés), Önirányítás (önkontroll, utasítások követése és döntésképesség), Funkcionális iskolai készségek (betűfelismerés, számolás, egyszerű formák rajzolása), Otthoni élet (segítségnyújtás a felnőtteknek a háztartásban, a személyes tulajdon megóvása), Társas (másokkal való kapcsolat: jó modor, segítségnyújtás másoknak, érzelmek felismerése), és Motoros (helyváltoztatás és a környezet manipulációja). A készségterületek pontszámait összeadva összesített csoportpontokat kapunk, amelyek egyike az Általános Adaptivitás Összpontszám (ÁAÖ), amely a gyermek adaptív fejlettségének összesített mutatója.
 


A mérőeszköz további jellemzői:

• Ideális vizsgáló team vagy multidiszciplináris csoportok esetében, ahol minden terület egy-egy szakembere vizsgálja a gyermeket.
• Rugalmas: az egyes területekhez tartozó szubtesztek külön-külön is felvehetőek.
• A mérőeszköz gurulós bőröndben tárolható a szállítás megkönnyítésére.
• Növekedési pontszámok és táblázatok: a gyermek fejlődését mutatják az idő előrehaladtával.
• Egyszerűbb felvétel, felhasználóbarát, könnyen követhető válaszlapok, felállítható Tesztkönyv, gyermekek számára érdekes manipulációs eszközök és játékos feladatok a tesztelés elősegítésére.
• Könnyebben megítélhető a gyermek viselkedése (a célviselkedés előfordulása).
• Egyszerűbb pontozási szabályok.
• Kibővített ponthatárok, az alsó és felső mérési tartományban is pontosabb eredmények: az alacsonyabban teljesítő csecsemők és kisgyermekek is könnyedén azonosíthatóak.
• Az új feladatoknak köszönhetően a szülők/ gondozók könnyebben bevonhatóak a tesztelésbe.
• A teszt összekapcsolja a mérést az intervencióval.

A Bayley–III segítségével feltárhatóak a csecsemők és a kisgyermekek kompetenciái, erősségei és gyengeségei. Érvényes és megbízható módon méri a gyermekek képességeit, a növekedési pontszámok pedig az intervenció folyamatát jól nyomon követhetővé teszik, segítik az intervenció értékelését, a folyamat monitorozását és az eredmények értelmezését.

 

A termék adaptációja folyamatban!

Termék kiválasztása Kód Ár Elérhetőség
*ÁFA tartalom